סיוע רפואי

בארגון עובדי צה"ל פועלת קרן לסיוע רפואי לעובדי צה"ל ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה.( בן/בת זוג וילדי העובד עד גיל 28 ). מטרות הקרן : א. מתן סיוע לזכאים לרכישת תרופות, שאינן בסל הבריאות. ב. מתן סיוע לזכאים ברכישת מכשירים רפואיים. ג. מתן סיוע לזכאים לטיפול רפואי/אירועים חריגים/מחלות קשות. הזכאות להגשת בקשה לקרן : הזכאות הינה עבור עובד צה"ל, הנמצא בשירות במשך 12 חודשים לפחות ורק לאחר שבדק זכאות להחזרים מקופת חולים והחזרים מביטוחי הבריאות (פרטי/קולקטיבי). גובה הסיוע: הקרן לסיוע רפואי בארץ רשאית לאשר סיוע בגובה עד 50% מסך ההוצאה הכספית הכוללת ועד תקרה של 6,000 ₪ במקרים חריגים לאור חומרתם- רשאית הוועדה להמליץ ליו"ר ארגון, סיוע כספי כפול מהסיוע הרגיל. צירוף הנספחים הר"מ לבקשה :

 • מכתב מרופא מטפל במחלה לה נתבקש הסיוע ובו המלצה לרכישת המכשיר , התרופה, הטיפול הרפואי ,אחד מהם או יותר.
 • קבלות מקוריות בלבד לשנת התקציב השוטפת.
 • אישור קופ"ח/ ביטוח משלים/ ביטוחי בריאות על השתתפות/ אי השתתפות במימון ההוצאה.
 • אישורים רלוונטיים נוספים אשר יכולים לסייע לוועדה בקבלת החלטה.
 • עובד צה"ל שנזקק לסיוע יפנה לוועד העובדים שאליו הוא משתייך, הבקשה תועבר על ידי המזכירים האזוריים לידי ראש תחום רווחה בארגון עובדי צה"ל.
לא יאושר במסגרת הקרן : על אף האמור, הקרן לסיוע רפואי בארץ לא תאשר סיוע בגין המקרים הבאים:
 • תרופות למחלות כרוניות הקיימות בסל הבריאות.
 • אבחון דידקטי (למעט אבחון פסיכודידקטי).
 • הוצאות בגין ריפוי שיניים (כולל תותבות).
 • הוצאות בגין רכישת משקפיים /עדשות מגע/ מדרסים.
 • ניתוחים קוסמטיים.
 • הוצאות רפואיות שלא עפ"י הנחיית רופא מטפל.
 • טיפולים שבוצעו במסגרת הפרטית( למעט מחלות קשות).
 • טיפול בגין אשפוז גריאטרי.
 • טיפולים / תרופות ומכשירים שסך ההוצאה עליהם נמוכה מ- 500 ₪ .
לצרף טופס בקשה לסיוע רפואי (בתוך מאגר הטפסים ובתוכן זה)