מענקי לימוד

 קייטנות | גמול השתלמות | קורסים  | לימודים אקדמיים | השתלמות בשכר

 

קייטנות

ארגון עובדי צה"ל משתתף בעלות קייטנות הקיץ (בחודשים יולי ואוגוסט) לילדי עובדים. ההשתתפות הינה לכל ילד בנפרד המופיע במאגר העובדים במרכז תע"צ. אוכלוסייה זכאית:
 • עובד צה"ל אשר השלים 6 חודשי וותק, באחד ביולי בכל שנה.
 • עובד צה"ל המשלם דמי חבר 0.95% להסתדרות.
שנתוני ילדים זכאים וסכום המלגה: שנתונים יפורסמו באתר הארגון בכל שנה. סכום המלגות: (נכון לשנת 2017) יקבע מידי שנה. ילדים עד גיל 12 – זכאים לסבסוד עד 50% מסך ההוצאה הכספית ועד תקרה של 300 ₪ לכל ילד. נוהל הגשת בקשה:
 • יש להגיד טופס בקשה לקבלת השתתפות חתום ע"י וועד העובדים וע"י המזכיר האזורי.
 • הטופס קיים באתר הארגון בכתובת www.ovdayzahal.org.il .
 • יש לצרף קבלה מקורית על התשלום, בציון שם הקייטנה וגובה התשלום לכל ילד בנפרד.
 • קבלה שאינה מקורית –תידרש חתימת ועד העובדים כ- "נאמן למקור".
 • ניתן לצרף תדפיס בנק, בציון ניכוי סכום התשלום כתחליף לקבלה, במקרה זה יש לצרף אישור מטעם הקייטנה לעניין גובה התשלום לכל ילד בנפרד.
 • מועד אחרון להגשת הטפסים הינו 17 בספטמבר בכל שנה.
 • מועד ואופן ביצוע התשלום: התשלום מוזן ע"י הארגון במהלך חודש נובמבר לחשבון הבנק של העובד כפי שמעודכן במאגר העובדים במרכז תע"צ.
טופס בקשה להשתתפות בקייטנות ניתן למצוא בפרק 6 –טפסים קורסים והשתלמויות– מענקי הוצאות לימוד לעובדים עובד צה"ל זכאי להגיש בקשה להחזר השתתפות עבור קורסים והשתלמויות שביצע במהלך השנה. בעלות הקורסים וההשתלמויות. אוכלוסייה זכאית:
 • עובד צה"ל אשר השלים 1/2 שנת עבודה במועד תום הקורס.
 • עובד צה"ל המשלם דמי חבר 0.95% להסתדרות.
קורסים מזכים:
 • קורסים לגמול השתלמות.
 • קורסים בעלי זיקה למקצוע ולעיסוק.
 • קורסים להשלמת השכלה.
 • ימי עיון/כנסים מקצועיים התורמים להרחבה והעשרת הידע המקצועי והטכנולוגי של העובד.
 • לימודים אקדמאיים.
 • קורסי העשרה.
טבלת סף השתתפות:
סוג הקורס  %השתתפות תקרה
קורס/השתלמות 50% 2000 ש"ח
לימודים אקדמיים וטכנאים 50% 3000 ש"ח
קורס העשרה 50% 500 ש"ח
ימי עיון 50% 1000 ש"ח
קרנות ידע: עובדים המדורגים בדרוגים הבאים: מהנדסים, טכנאים/הנדסאים, דרוג מח"ר ועיתונאים, זכאים לקבל השתתפות בשכר הלימוד, גם מקרנות הידע שלהם. הארגון ינכה את סכום ההשתתפות המתקבל מקרן הידע בהתאם לנהלים בקרנות. כללי:
 • לא ניתן לצבור זכאות משנה לשנה.
 • שקורס של 400 שעות לימוד ומעלה, ישתתף הארגון בהוצאות הלימוד במשך כל תקופת הלימודים פעם אחת בכל שנה.
הנחיות להגשת בקשה:
 • טופס הבקשה חתום ע"י ועד העובדים והמזכיר האזורי, יוגש לארגון החל מהראשון לפברואר בכל שנה ועד לראשון לפברואר בשנה העוקבת.
צרוף מסמכים:
 • אישור לימודים ממוסד מוכר.
 • צילום מתעודת גמר / סיום מאושר ע"י המוסד המלמד ו/או אישור סיום לימודים.
 • תכנית לימודים(סילבוס).
 • קבלה מקורית (לקבלה שאינה מקורית- תידרש חתימת ועד העובדים כ"נאמן למקור").
 • בדירוג טכנאים, מח"ר, הנדסאים ועיתונאים, המקבלים השתתפות מקרנות ידע עפ"י שעות לימוד, חייב אישור הלימודים לכלול גם את מספר שעות הלימוד בכל קורס.
 
 • לצרף טופס בקשה להשתתפות בהוצאות לימוד
 

גמול השתלמות

המשמעות של גמול השתלמות הוא הענקת תוספת שכר לעובד זאת לאחר ביצוע סדרת קורסים לשעות לימוד . דרוג צה"לי/אחיד/מקצ"ט (מקצועות טכניים) זכאי להגיד בקשה לגמול השתלמות : עובד צה"ל בוגר 11 שנות לימוד לפחות ע"פ תעודות מבית הספר. שעות נדרשות :
וותק היקף שעות הכשרה(שעות בעלי זיקה למקצוע היקף שעות העשרה(שעות כלליות) סה"כ
שנה אחת 800 400 1120
עד שנתיים 700 400 1100
עד 4 שנים 600 400 1000
עד 6 שנים 500 400 900
עד 8 שנים 400 400 800
עד 10 שנים 300 400 700
עד 12 שנים 200 400 600
12 שנים ומעלה 100 400 500
  הבהרות :
 1. וותק בשירות קבע מוכר לצורך גמול השתלמות.
 2. עובדים בעלי תואר- נדרשים לשעות העשרה בלבד.
 3. שעות העשרה יוכרו בתקופה של 5 שנים שקדמו למועד הגשת הבקשה.
הערכים הכספיים הינם : דרוג צה"לי ודרוג אחיד: 328 ₪ דרוג מקצ"ט א':228 ₪ הערות:
 • במקרה של אובדן תעודת השכלה ניתן להגיש תצהיר נוטריוני בצרוף שאלון כניסה לעבודה (שניתן במרכז תע"צ)
 • יתקבלו קורסים שהיקפם 40 שעות ומעלה בלבד.
 • ניתן להגיש צילום תעודה בצירוף חתימת המפקד/וועד היחידה כנאמן למקור ובנוסף יש לצרף סילבוס לכל קורס.
 • עובד שביצע במסגרת הכשרתו שעות מעשיות – שעות אלו לא יוקרו במכסת שעות לטובת גמול.
 • עובד שביצע קורס שפה זרה, לצורך גמול יוקרו אך ורק 100 שעות.
 • לצורך המרת שעות כשווה ערך ל-11/12 שנות לימוד יש לפנות למח' השכלת מבוגרים במשרד החינוך בירושלים, רח' על כנפי נשרים 22, גבעת שאול, ירושלים טלפון : 02-5601371/2 .
הנחיות להגשת בקשה:
 • יש להגיש טופס בקשה מלא כראוי חתום ובכתב יד ברור וקריא. ניתן להוריד הטופס באתר הארגון.
 • אין לשלוח מסמכים מקוריים, אלא העתקים המאושרים כנאמן למקור.
 • למסמכים בשפה לועזית יש לצרף תרגום מוסמך.
 • עובד שסיים 11/12 שנות לימוד ואין ברשותו תעודה המעידה על לימודיו, יוכל להגיש הצהרה בשבועה מנוטריון/עו"ד שאכן סיים לימודיו, תוך פירוט שם ביה"ס, שנות הלימוד והסיבה לכך שתעודה אינה נמצאת ברשותו, בנוסף להצהרה עליו לצרף צילום שאלון כניסה לעבודה.
 • תשלום הגמול יתבצע מתאריך הקורס האחרון/ או מועד התחלת עבודה.
גמול השלמות ב'- לדרוג מקצ"ט לגמול זה נדרש 400 שעות לימוד ובתנאי שנרכשו בתקופה של עד 5 שנים ממועד הגשת הבקשה. לבקשה יש לצרף אישור גמול א' ותלוש משכורת עדכני. המרות: עובד המקבל גמול השתלמות ועובר לדירוג אחר, באופן אוטומטי מפסיק לקבל תוספת גמול השתלמות. לצורך המרת התעודה נדרש להעביר לארגון תלוש משכורת וכן אישור גמול א'. את הבקשות יש להגיש לארגון עובדי צה"ל – בכתובת בית ההסתדרות החדשה, ארגון עובדי צה"ל ת"א ארלוזורוב 93 לידי מור, מנהלת גמול השתלמות. הערך הכספי הינו : 328 ₪. גמול השתלמות לדרוג טכנאים /הנדסאים בקשות לגמול השתלמות, יש להגיש עפ"י הר"מ.
מחוז כתובת טלפון
מחוז ירושלים רח' שטראוס 17 ירושלים 02-6233842
מחוז ת"א והמרכז רח' ארלוזורוב 93 ת"א 03-6921801
מחוז חיפה והצפון רח' חורי 2 חיפה 04-8610274
מחוז באר שבע והדרום באר שבע ת"ד 624 08-6463074
מחוז אשדוד ואשקלון אשקלון שד' בן גוריון 47 08-6751489
אשדוד שבי ציון 13 08-8560411
הנחיות להגשת בקשה:
 1. הגשת טופס בקשה חתום ומלא כראוי, בצרוף דיפלומה.
 2. אישור חברות בהסתדרות הנדסאים.
 3. תעודות הסיום המעידות על לפחות 400 שעות השתלמות בעלות זיקה לעיסוק ו/או למקצוע שהסתיימו ב-5 השנים שקדמו למועד ההגשה, כאשר 200 מהן בתחום מקצוע הצר.
הכשרה אישית מוקדמת כמפורט להלן:
וותק בתחום העסוק או המקצוע שעות לימוד נדרשות שעות לימוד מתוכן בעלות זיקה לעסוק או למקצוע
שנה אחת 800 200
עד שנתיים 700 175
עד 4 שנים 600 150
עד 6 שנים 500 125
עד 8 שנים 400 100
עד 10 שנים 300 75
עד 12 שנים 200 50
12 שנים ומעלה 100 25
טכנאי לא מדופלם נדרש לצרף:
 1. תעודה ממשלתית המעידה על 12 שנות לימוד.
 2. תעודת סיום המעידה על לפחות 400 שעות השתלמות בעלות זיקה לעיסוק ו/או למקצוע שהסתיימו ב-5 שנים שקדמו למועד ההגשה, כאשר לפחות 200 מהן בתחום המקצועי הצר.
 3. הכשרה אישית מוקדמת כאמור לעיל.
 4. אישור חברות בהסתדרות ההנדסאים והטכנאים.
 5. אישורים לקורסים מהמחלקה לאישור קורסים לגמול השתלמות שליד משרד החינוך.
 6. אישור מעסיק עדכני ומקורי, בו יציין הדירוג בו משולם שכרך, הדרגה, המועד המוקדם ביותר בו דורגת בדירוג ההנדסאים ותאור התפקיד.
 7. אימות המסמכים למקור, יש להחתים המסמכים המוגדים לוועדה כזהים למקור ע"י מחלקת כ"א במקום עבודתך או ע"י יו"ר מחוז/חטיבה בהסתדרות ההנדסאים.
 8. אישור מרשות ההסמכה המפרט אילו קורסים שימשו אותך לצורך קבלת ההסמכה.( טל' 03-5634226/7).
גמול השתלמות ב'- נדרש לצרף
 1. טופס בקשה חתום ומלא כראוי, בצרוף דיפלומה.
 2. אישור חברות בהסתדרות ההנדסאים.
 3. קורסים בהיקף של 400 שעות השתלמות שהסתיימו ב-5 שנים שקדמו למועד ההגשה ולא שימשו לצורך קבלת גמול ראשון, כאשר 200 שעות מהן בתחום מקצוע הצר.
 4. אישור מעסיק עדכני ומקורי בו יצוין הדירוג בו משולם שכרך, הדרגה ותיאור התפקיד.
פירוט מורחב בנושא ניתן לקבל עפ"י המחוזות כאמור. גמול השתלמות לדרוג מהנדסים בקשות לגמול השתלמות, יש להגיש להסתדרות המהנדסים מחלקת גמול השתלמות בכתובת בית ההסתדרות החדשה, ת"א ארלוזורוב 93. טל' 03-6921885 , 03-6964424 זכאים להגיש בקשות לגמול השתלמות: כל עובד בעל השכלה אקדמית בהנדסה או במדעי הטבע המועסק במקום עבודה אשר חתום על ההסכם הקיבוצי וההסכם הקיבוצי חל עליו הערכים הכספיים הינם: גמול א' כ- 328 ₪ גמול ב': עד דרגה 40 כ- 328 ₪ בדרגות 43-41 כ-430 ₪ בדרגות 44 ומעלה 430 ₪ או 9% מהשכר המשולב ,הגבוה מבין השניים. קריטריונים:
 • יוכרו לימודים שנסתיימו בתקופה של 5 שנים אחורה למועד הגשת בקשת הגמול לוועדת גמול השתלמות .
 • גמול השתלמות יוגש ע"ס לימודים בהיקף של 400 שעות לימוד פרונטליות.
 • פירוט מורחב בנושא ניתן לקבל בבית ההסתדרות במרחב ת"א כאמור.
גמול השתלמות לדרוג אקדמאים בקשות לגמול השתלמות ,יש להגיש לוועדת גמול השתלמות לאקדמאים, ההסתדרות במרחב ירושלים רח' שטראוס 17 ירושלים. לצרף טופס בקשה לגמול השתלמות השתלמויות מזכות בגמול אם נתמלאו התנאים הבאים:
 1. ההשתלמות בוצעה במסגרת לימודית.
 2. ההשתלמות הייתה בנושאים /תחומים או ענפים שיש בהם לקדם העובד בתחום המקצוע בו מועסק.
 3. ההשתלמות בהיקף 400 שעות לימוד פרונטליות או לחילופין כ-240 שעות פרונטליות והכנת פרויקט או עבודת גמר בהיקף של 150 שעות לפחות.
 4. ההשתלמות מבוססת על רצף לימודי או תכנית צבירה המבוססת על מספר נושאים, כאשר יש קשר רלוונטי בין הנושאים. לפחות מחצית הנושאים חייבים לעסוק בתחום העיסוק של העובד, ואילו המחצית השנייה בתחום הרחב של העיסוק .
 5. בתוכנית הצבירה יוכרו הקורסים אשר היקפם אינו נופל מ-400 שעות לימוד פרונטליות ונמשכו לפחות 5 ימים.
 6. לימוד שפות: יאושרו עד 100 שעות לימודי שפה זרה.
 7. יוכרו לימודים אשר יסתיימו עד 5 שנים לפני הגשת הבקשה.
פירוט מורחב בנושא ניתן לקבל בהסתדרות במרחב ירושלים במרחב ירושלים כאמור .

קורסים

עובד הנשלח על ידי יחידתו להשתלמות מקצועית לצורך מילוי תפקידו, במסגרת צה"ל או מחוץ לצה"ל ,תוכרנה שעות ההשתלמות במשך יום העבודה הרגיל כשעות עבודה. עובד כנ"ל יזוכה בתשלום עבור יום עבודה רגיל, בשעות נוספות באם נדרש ובהוצאות נסיעה בתפקיד למקום הקורס(מהן יקוזזו הוצאות הנסיעה הרגילות שלו).

לימודים אקדמאיים

עובדי צה"ל רשאים ללמוד תוך מילוי תפקידם, אם הגישו בקשה לכך והיא אושרה ע"י הסמכות וע"י מרכז תע"צ. הקריטריונים לאישור הבקשה הם: 1. ותק של שנתיים לפחות כאע"צ, במועד פתיחת הלימודים עבורם מבקש העובד אישור. 2. חוות דעת אחרונה בציון 1 או 2. 3. לא קיימת עבור העובד חקירת מצ"ח תקפה. 4. העובד מועסק במשרה מלאה. 5. המלצה חיובית של מפקדים. כל אישור הוא לשנת לימודים אחת ולא לכל התואר ולכן הבקשה מוגשת מדי שנה מחדש. עובד שקיבל אישור זה רשאי ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה, במוסדות המסמיכים לתעודת טכנאי /הנדסאי והמוכרים ע"י מרכז להכשרה טכנולוגית או במוסדות המלמדים לימודי תעודה ברמה אקדמית.

השתלמות בשכר

השתלמות בשכר היא פעולה ביוזמת העובד המביאה לשיפור הרמה המקצועית, השלמת מיומנויות למי שמאומן בהן כבר, עדכון בתחומים ובנושאים שחלו בהם שינויים וחידושים, השלמת ידיעות והרחבתן. כל זאת, בתחומים ובנושאים העשויים לתרום למילוי תפקידו של העובד או להעלאת רמתו. עובד הנמצא במסגרת לימודים פורמאלית או אקדמית יכול לנצל ימים אלה לטובת הכנה לבחינות במוסד בו הוא לומד. עובד המעוניין יגיש בקשה במסגרת היחידה דרך ועד העובדים, הבקשה תועבר לסמכות המאשרת. מפקד יכול לדחות בקשתו של עובד להשתלמות בשכר עד 6 חודשים במידה ויציאתו להשתלמות עלולה לפגוע בתוכנית העבודה, עם זאת דחייה שכזו מחויבת בהעברת הבקשה למרכז תע"צ. הזכאות להשתלמות בשכר הינה עפ"י דירוג ודרגה מזכה.