ביטוח לאומי

ביטוח זיקנה הוא אחד מענפי הביטוח החשובים ביותר במערכת הביטוח הסוציאלי של המוסד לביטוח לאומי. הוא נועד להבטיח לתושבי ישראל הכנסה חודשית קבועה לעת זקנה.
לקבלת קצבת זקנה זכאים, על פי חוק הביטוח הלאומי, תושב/ת ישראל שהגיע לגיל המזכה בקצבת זקנה, ובלבד שהיה מבוטח פרק זמן כנדרש בחוק, ושולמו בעדו דמי ביטוח כחוק.
עם הפרישה, מומלץ לפנות לסניף הביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, לשם בירור זכאויותיך