הקפאת זכויות

הקפאת זכויות פנסיה ב"מבטחים הוותיקה" לאחר 35 שנות עבודה.

נחתם הסכם בין מערכת הביטחון לביום ארגון עובדי צה"ל המאפשר לעובדי צה"ל ולעובדים בפרישה מוקדמת, שצברו לפחות 35 שנות עבודה, לרבות זכויות בקרן פנסיה ותיקה ובפנסיה תקציבית על פי חוק גם יחד, להקפיא את זכויותיהם בקרן הפנסיה "מבטחים" תוך קבלת התמורה שסוכמה בין הצדדים.

א. עובד פעיל: הפניית מלוא דמי הגמולים של העובד והמעביד מקרן הפנסיה" מבטחים" לאפיקים חלופיים, על פי בחירת העובד.

ב. פרישה מוקדמת: קבלת מענק חד פעמי. סכום המענק ברוטו יהיה X75%  מונה מבטחים X  מספר החודשים שבהם הפסיקה מערכת הביטחון לשלם תגמולים לקרן הפנסיה "מבטחים" ,מענק זה ישולם רק בהגיע הפורש שנמצא בפרישה מוקדמת לגיל פרישה טבעית (מענק זה מופקד במופ"ת).

מומלץ לפני ביצוע הקפאת זכויות לבדוק ולבקש ממבטחים הוותיקה:

  • אישור בכתב על מס'  חודשי חברות בפועל. (או לבדוק את מס' חודשי החברות בפועל המופיעים בדף העדכון הנשלח לעובד ממבטחים הוותיקה).
  • באחריות כל עובד לבדוק האם פרטנית כדאי לו לעשות הקפאת זכויות.

 

פרישה מוקדמת

לעובדים המבוטחים בקרן הפנסיה מבטחים ה הוותיקה בלבד קיים לגביהם הסכם לפרישה מוקדמת (באישור המעסיק והארגון)

  • גברים בגלאי 57-65
  • נשים 57-60 (אישה זכאית לעבוד עד גיל 67 באם רוצה בכך).

עובד/ת הפורש פרישה מוקדמת, זכאי למענקי פרישה כאילו עבד עד גיל  67 ולדרגת פרישה בדרגות המזכות בלבד.

המערכת משלמת במקום הפורש את ההפרשות לקרן הפניה ולביטוח לאומי. (ביטוח בריאות העובד משלם).