ויתור סודיות

הסכמה לקבלת מידע מצה"ל
על מנת להעניק לך שירותים ברמה גבוהה אנו נדרשים לקיים מאגר מידע שמכיל פרטים שונים אודות העובדים.
לצורך קבלת המידע מצה"ל נדרש (ע"פ הנחיית צה"ל) כל עובד לאשר בחתימתו את העברת המידע,טופס קיים פרק הטפסים בהמשך.

כתב ויתור סודיות והסכמה להצטרפות למאגר מידע לדיוור