ימי השתלמות בשכר

השתלמות בשכר

השתלמות בשכר היא פעולה ביוזמת העובד המביאה לשיפור הרמה המקצועית, השלמת מיומנויות למי שמאומן בהן כבר, עדכון בתחומים ובנושאים שחלו בהם שינויים וחידושים, השלמת ידיעות והרחבתן. כל זאת, בתחומים ובנושאים העשויים לתרום למילוי תפקידו של העובד או להעלאת רמתו. עובד הנמצא במסגרת לימודים פורמאלית או אקדמית יכול לנצל ימים אלה לטובת הכנה לבחינות במוסד בו הוא לומד.

עובד המעוניין יגיש בקשה במסגרת היחידה דרך ועד העובדים, הבקשה תועבר לסמכות המאשרת.

מפקד יכול לדחות בקשתו של עובד להשתלמות בשכר עד 6 חודשים במידה ויציאתו להשתלמות עלולה לפגוע בתוכנית העבודה, עם זאת דחייה שכזו מחויבת בהעברת הבקשה למרכז תע"צ.

הזכאות להשתלמות בשכר הינה עפ"י דירוג ודרגה מזכה.