השתתפות בהוצאות שכר לימוד לעובדים

מענק הוצאות לימוד לעובדים

עובד צה"ל זכאי לקבל החזר השתתפות עבור קורסים והשתלמויות שביצע במהלך השנה.


אוכלוסייה זכאית:

עובד צה"ל אשר השלים 1/2 שנת עבודה במועד תום הקורס.
עובד צה"ל המשלם דמי חבר 0.95% להסתדרות.


קורסים מזכים:

 • קורסים לגמול השתלמות.
 • קורסים בעלי זיקה למקצוע ולעיסוק.
 • קורסים להשלמת השכלה.
 • ימי עיון/כנסים מקצועיים התורמים להרחבה והעשרת הידע המקצועי והטכנולוגי של העובד.
 • לימודים אקדמאיים.
 • קורסי העשרה.

סכום ההשתתפות בשכר הלימוד:

סוג הקורס

אחוז השתתפות תקרה
קורס/השתלמות 50% 2,000 ש"ח
לימודים אקדמאיים וטכנאים 50% 3,000 ש"ח
קורס העשרה 50% 500 ש"ח
ימי עיון 50% 1,000 ש"ח

 

סייגים:
עובדים המדורגים בדרוגים הבאים: מהנדסים, טכנאים/הנדסאים, דרוג מח"ר ועיתונאים, זכאים לקבל השתתפות בשכר הלימוד, גם מקרנות הידע שלהם.
הארגון ינכה את סכום ההשתתפות המתקבל מקרן הידע בהתאם לנהלים בקרנות.


כללי:

 • לא ניתן לצבור זכאות משנה לשנה.
 • בקורס של 400 שעות לימוד ומעלה, ישתתף הארגון בהוצאות הלימוד במשך כל תקופת הלימודים פעם אחת בכל שנה.


הנחיות להגשת בקשה:

 • טופס הבקשה חתום ע"י ועד העובדים יוגש למזכיר האזורי, החל מהראשון לפברואר בכל שנה ועד לראשון לפברואר בשנה העוקבת.


צירוף מסמכים:

 • אישור לימודים ממוסד מוכר.
 • צילום מתעודת גמר / סיום מאושר ע"י המוסד המלמד ו/או אישור סיום לימודים.
 • תכנית לימודים (סילבוס).
 • קבלה מקורית (לקבלה שאינה מקורית- תידרש חתימת ועד העובדים כ"נאמן למקור").
 • בדירוג טכנאים, מח"ר, הנדסאים ועיתונאים המקבלים השתתפות מקרנות ידע עפ"י שעות לימוד, חייב אישור הלימודים לכלול גם את מספר שעות הלימוד בכל קורס.

אופן ביצוע התשלום:

התשלום מוזן על ידי הארגון לחשבון הבנק של העובד כפי שמעודכן במאגר העובדים במרכז תע"ץ.

טופס מענקי לימוד לעובדים