השתתפות בהוצאות שכר לימוד לעובדים

נוהל וטופס - מענק לימודים לשנת 2021

נוהל השתתפות  בהוצאות לימוד וקורסים לעובדי צה"ל 2021

תנאי סף:

 • עובד צה"ל שהשלים 1/2 שנת עבודה במועד תום הקורס.
 • עובד צה"ל המשלם דמי חבר 0.90% להסתדרות.

 

קורס

אחוז השתתפות

תקרת השתתפות שנתית

לימודים אקדמאים / טכנאי

50%

3,000 ₪

קורס מקצועי זיקה מלאה לתפקיד

50%

2,000 ₪

קורס לגמו"ש וגמול הכשרה

50%

2,000 ₪

קורס להשלמת השכלה (תג"ת)

50%

2,000 ₪

ימי עיון וכנסים

50%

1,000 ₪

קורס העשרה

50%

500    ₪

 • מודגש - תקרת ההשתתפות השנתית מחושבת לכלל הקורסים שבוצעו באותה השנה.

 

קרנות ידע:

 • עובדים המדורגים בדרוגים מהנדסים, טכנאים/הנדסאים, דרוג מח"ר ועיתונאים, זכאים

לקבל השתתפות בשכר הלימוד, גם מקרנות הידע שלהם.

 • הארגון ינכה את סכום ההשתתפות מקרן הידע בהתאם לנוהל בקרנות השונות.

לדוגמה:

עלות קורס: 3,000 ₪

השתתפות בקרן ידע:1,500 ₪

יתרה לתשלום : 1,500 ₪

השתתפות הארגון: 750 ₪ .

 

הנחיות להגשת בקשה:

 • טופס הבקשה חתום ע"י העובד וועד העובדים, יוגש למזכיר האזורי החל מהראשון לפברואר בכל שנה ועד ל- 15.1 בשנה העוקבת. (מתייחס לקורסים שמתקיימים מ-1.1.2021 עד 31.12.2021).
 • הטופס יוזן למערכת ממוחשבת "לימודי עובד" ע"י המזכיר האזורי, לאחר בדיקת זכאות העובד.
 • יש לוודא מילוי כל הפרטים הנדרשים בטופס!

 

צרוף מסמכים:

 • אישור לימודים מהמוסד המלמד
 • תכנית לימודים (סילבוס)
 • אישור משרד החינוך לגמול השתלמות - נדרש לקורסי לגמו"ש וגמול הכשרה בלבד.
 • קבלה מקורית (לקבלה שאינה מקורית- תידרש חתימת וועד העובדים כ "נאמן למקור").
 • צילום מתעודת גמר/סיום מאושר ע"י המוסד המלמד ו/או אישור סיום לימודים .

 

סייגים

 • אין גרירת זכאות למלגה משנה לשנה
 • ללימודים אקדמאים וטכנאים : השתתפות הארגון בשכר הלימוד מוגבלת ל- 3 שנים בלבד.
 • השתתפות בשכר הלימוד בשנה האחרונה ללימודים (השנה השלישית) מותנית בהצגת דיפלומה/ אישור סיום לימוד

 

אופן ביצוע התשלום:

התשלום מוזן על ידי הארגון לחשבון הבנק של העובד כפי שמעודכן במאגר העובדים במרכז תע"ץ.