סיוע רפואי

ארגון עובדי צה"ל הקים קרן סיוע רפואי לעובדים ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה

לשם כך מונתה ועדה שתפקידה לבחון בקשות שהוגשו על ידי העובדים - הועדה מתכנסת מעת לעת במשרדי הארגון.


מטרות הקרן :

מתן סיוע לזכאים לרכישת תרופות, שאינן בסל הבריאות.
מתן סיוע לזכאים ברכישת מכשירים רפואיים.
מתן סיוע לזכאים לטיפול רפואי/אירועים חריגים/מחלות קשות.


הזכאות להגשת בקשה לקרן :
הזכאות הינה עבור עובד צה"ל, הנמצא בשירות במשך 6 חודשים לפחות, בן/בת זוג העובד וילדי העובד עד גיל 28, ורק לאחר שבדק זכאות להחזרים מקופת חולים והחזרים מביטוחי הבריאות (פרטי/קולקטיבי).


גובה הסיוע:
הקרן לסיוע רפואי בארץ רשאית לאשר סיוע בגובה עד 50% מסך ההוצאה הכספית הכוללת ועד תקרה של 6,000 ₪
במקרים חריגים לאור חומרתם- רשאית הוועדה להמליץ ליו"ר ארגון, סיוע כספי כפול מהסיוע הרגיל.


צירוף הנספחים הר"מ לבקשה :

 • מכתב מרופא מטפל במחלה לה נתבקש הסיוע ובו המלצה לרכישת המכשיר , התרופה, הטיפול הרפואי ,אחד מהם או יותר.
 • קבלות מקוריות בלבד לשנת התקציב השוטפת.
 • אישור קופ"ח/ ביטוח משלים/ ביטוחי בריאות על השתתפות/ אי השתתפות במימון ההוצאה.
 • אישורים רלוונטיים נוספים אשר יכולים לסייע לוועדה בקבלת החלטה.
 • עובד צה"ל שנזקק לסיוע יפנה לוועד העובדים שאליו הוא משתייך, הבקשה תועבר על ידי המזכירים האזוריים לידי ראש תחום רווחה בארגון עובדי צה"ל.

לא יאושר במסגרת הקרן :
על אף האמור, הקרן לסיוע רפואי לא תאשר סיוע בגין המקרים הבאים:

 • תרופות למחלות כרוניות הקיימות בסל הבריאות.
 • אבחון דידקטי (למעט אבחון לילדי עובד עד גיל 10).
 • הוצאות בגין ריפוי שיניים (כולל תותבות).
 • הוצאות בגין רכישת משקפיים /עדשות מגע/ מדרסים.
 • ניתוחים קוסמטיים.
 • הוצאות רפואיות שלא עפ"י הנחיית רופא מטפל.
 • טיפולים שבוצעו במסגרת הפרטית (למעט מקרים דחופים / מחלות קשות).
 • טיפול בגין אשפוז גריאטרי.
 • טיפולים / תרופות ומכשירים שסך ההוצאה עליהם נמוכה מ- 500 ₪ .

טופס בקשה לסיוע רפואי למילוי העובד