שעות נוספות

שעות נוספות

חוק שעות עבודה ,הנועד להגן על זכויותיו של העובד קובע באילו זמנים ניתן או לא ניתן להעסיק עובדים, מהן שעות העבודה והאם מותר לדרוש מעובד להישאר מעבר לשעות לפי חוק שעות נוספות .

 • בעד כל אחת משתי השעות הנוספות הראשונות, מעל שעות העבודה הרגילות שבאותו היום, ישולם שכר בשיעור של 125% משכר שעה לשעת עבודה.
 • בעד השעות הנוספות השלישית והרביעית באותו יום ישולם שכר של 150% משכר שעה לשעת עבודה.
 • החל מהשעה הנוספת החמישית באותו יום ישולם שכר של 175% מהזכר הכולל לשעת עבודה.
 • עובד שהועסק בשעות נוספות ״בשעות הלילה״, דהיינו : בתחום השעות 06.00-22.00 למחרת בבוקר; או, אם הועסק בשעות נוספות אשר 2 שעות מהן - לפחות - היו בתחום ״שעות לילה״ כנ״ל, תחשבנה כל השעות הנוספות כעבודה בתחום ״שעות לילה״ והעובד יהיה זכאי לתשלום בשעור של 150% בעד השעות הנוספות הנ״ל.
  אולם החל מהשעה הנוספת החמישית בלילה יהיה זכאי
  ל־ 175%.

 • עובד שעבד שעות נוספות בלילה  06.00-22.00, נוסף ליום עבודה מלא באותו יום, יקבל שעת מנוחה בשכר ביום המחרת בעבור כל עה נוספת שעבד בלילה, אך, לא יותר ממספר שעות העבודה רגילות של יום המחרת, וזאת נוסף לתשלום עבור השעות הנוספות.

 • שכר עבודה בשבתות וחגים:

  הועסק עובד בשבת או באחד מימי החג המפורטים  בנ"ל להלן, יקבל אותו עובד תוספת של 75% לשכרו הרגיל בעד עבודתו בשבת או בחג ונוסף על כך יקבל אותו העובד יום חופשה ללא תשלום באחד מימי החול, תוך שבוע ימים אם עבד בשבת או תוך חודש ימים אם עבד בחג.
  וה
  יה העובד עובד חודשי, רשאית מערכת הביטחון, לפי בחירתה, לתת חופשה לעובד, במקום תוספת השכר האמורה ב שעור של שעה ושלושה רבעי השעה עבור כל שעת עבודה בשבת או בחג

  . הועסק עובד בשעות נוספות בשבת או בחג, יקבל תוספת של 100% (לשכרו הרגיל) בסה״כ 200%