בנק מזרחי

למעביר שכר הלוואה בגובה של עד - 125,000 ₪ , אינו מעביר שכר 100 אש"ח

פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי ואין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו. אשראי יוענקו בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

תקופת הלוואה אחוז ריבית ללקוחות כל הבנקים אחוז ריבית לבעלי חשבון משכורת
36 חודשים
60 חודשים
72 חודשים

פריים + % 2.4
פריים + % 2.9
פריים + 0.9%
פריים + % 1.1
פריים + % 1.5
מלא את פרטיך לצורך בקשת ההלוואה