הסכם חדש מול האוצר ומרכז תע"צ => תוספת הכשרה לדרוגיים המקצועיים

הסבר לתוספת הכשרה-

"תוספת הכשרה" לדרוגים המנהליים והצה"ליים

רקע:
מזה שנים פועל ארגון עובדי צה"ל לאישור "תוספת הכשרה" לדרוגים המנהליים
והמקצועיים , בדומה לגמול השתלמות ב' שיש לדרוגים האקדמאיים
והמקצטי"ם.

לאחר מאמצים רבים ומשא ומתן מתמשך ולא פשוט בעיקר משום שתוספת -
כזו לא ניתנה לסקטורים מקבילים , ואפילו לא למשרתי קבע הצלחנו לאחרונה -
לקבל אישור לתוספת חתמנו על פרטיכל בנושא.
תוספת זו תביא לשיפור משמעותי בשכרם של העובדים בדרוגים המנהליים
והמקצועיים , בדגש על שכר העובדים בדור ההמשך , וכן בתנאי הפנסיה
שלהם.

הסבר :
העובדים הזכאיים: עובדים בעלי תוספת גמול השתלמות א' בדרוגים הבאים:
מחסנאים, מעתדים, אומנים, רב אומן, מנ"ע, בוחנים, בוחן משנה, מנ"ע משנה, -
מנ"ע בנין משנה, מדריך נהיגה, בוחן נשק, בוחן רכב, מנה"ע תעופתיים, תעופי
,עסוקים מיוחדים ודירוגים מקצועיים (בניין, מאחד, מתכת, נהגים, צמ"ה, ענ"ת,
טבחים ודפוס)

תוקף הזכאות: מ 1/1/2019 .

התוספת :

התוספת בגובה 328 ₪ ומחולקת ל 2 תוספות :
.1 "הכשרה".
.2 "הכשרה מורחבת".
כל אחת מהן תזכה את העובד בסך של 164 ש"ח )סך הכול 328 ,₪
כערכו של גמול השתלמות ב' בדרוגים האחרים( בבסיס השכר, כך שכל
התוספות האחוזיות האחרות יחולו עליהן.
חלוקת התוספת ל - 2 נועדה להקל על העובד כך שניתן לקבל כל אחת -
מהתוספות על בסיס ביצוע שעות השתלמות מעטות יותר ) 2 מנות של 200
שעות לעומת 400 שעות לגמול השתלמות בלי שניתן לפצל(
התוספת הינה פנסיונית ונכנסת לערך שעה , כך שערכם של שכר העידוד ,
הכוננויות, המשמרות, השעות הנוספות והתורנויות גדל בהתאמה.
יודגש כי "תוספות ההכשרה" יובאו בחשבון לעניין חישוב השלמת השכר עד
לשכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987 .
תוספת "הכשרה בסיסית" :
עובד אשר מתקיימים בו כל התנאים המפורטים להלן במצטבר, יהיה
זכאי ל"תוספת הכשרה בסיסית" בסכום של 164 ₪ לחודש :
א. מקבל גמול השתלמות א'.
ב. צבר 200 שעות השתלמות בקורסים שבוצעו במוסד מוכר על פי
הרשימה המפורטת והמתעדכנת מעת לעת ע"י האיגוד המקצועי של
הדרוג המנהלי ו/או קורסים שאושרו ע"י המעסיק, מתוכן לפחות
140 שעות השתלמות מקצועיות בנושאים שיש להם זיקה למקצוע
העובד.
ג. למען הסר ספק מובהר כי שעות השתלמות בגינן זכה העובד לגמול
השתלמות א' לא יובאו בחשבון ולא יאושרו ל"תוספת הכשרה".
ד. לצורך צבירת שעות ההשתלמות יילקחו בחשבון קורסים שיבוצעו
החל מיום 01/08/2018 בלבד.
תוספת "הכשרה מורחבת" :
עובד אשר מתקיימים בו כל התנאים המפורטים להלן במצטבר יהיה
זכאי ל"תוספת הכשרה מורחבת" בסכום של 164 ₪ לחודש :
א. מקבל תוספת "הכשרה בסיסית".
ב. צבר 200 שעות השתלמות בקורסים חדשים שבוצעו במוסד מוכר
על פי הרשימה המפורטת והמתעדכנת מעת לעת ע"י האיגוד
המקצועי של הדרוג המנהלי ו/או קורסים שאושרו ע"י המעסיק,
מתוכן לפחות 140 שעות השתלמות מקצועיות בנושאים שיש להם
זיקה למקצוע העובד. לצורך צבירת השעות הללו יילקחו בחשבון
קורסים שיבוצעו החל מיום 01/01/2019 בלבד.
ג. מובהר כי שעות השתלמות בגינן זכה העובד לגמול השתלמות א',
ושעות ההשתלמות בגינן זכה העובד ל"תוספת הכשרה בסיסית" לא
יובאו בחשבון.
ארגון